Código Ético

VALORES E PRINCIPIOS

Todos os profesionais que integramos LucusLex Abogados, declaramos cumprir estritamente as normas deontolóxicas que, aprobadas polos respectivos Consellos e Colexios, regulan a práctica profesional. O conxunto destas normas, valores e principios constitúe o modelo ético de comportamento que inspira e preside, en todo momento, a actuación dos profesionais do Despacho.

Valores

Os valores que inspiran a LucusLex Abogados concrétanse, de xeito máis detallado, nos seguintes:

a) Compromiso de servizo ao cliente:
A actividade de LucusLex Abogados está orientada a prestar aos clientes un servizo profesional do máis alto nivel de calidade, o que implica non só unha esixencia de rigor técnico na actuación, senón tamén:
– Unha dedicación constante ao cliente. O cliente é o noso activo máis importante, polo que estaremos a súa disposición en calquera momento e lugar con independencia do tipo de cliente. Para nós todos os clientes son importantes e merecen a mesma dedicación.
– Coñecer e entender, da forma máis completa e plena posible, os obxectivos e necesidades do cliente, facilitándolle, en cada momento, as solucións máis axeitadas. O coñecemento das súas necesidades vén da escoita das súas necesidades. Escoitar ao cliente de forma activa é a base do noso traballo. Somos avogados, pero queremos entender o negocio do cliente, polo que o noso asesoramento sempre terá en conta a legalidade da actuación e o obxectivo empresarial do cliente.
– Un compromiso cos intereses do cliente e coa defensa dos mesmos.
– En de?nitiva, o obxectivo de todos os profesionais do Despacho debe ser non só a consecución da excelencia profesional, con todo o que isto implica, senón tamén e de xeito moi especial, a satisfacción do cliente no que á valoración e percepción dos nosos servizos profesionais. Non só é necesario que o traballo sexa bo, é necesario que o cliente tamén o perciba.
Esta vocación de servizo esixe, ao mesmo tempo, manter sempre unha actitude aberta e sensible ás suxestións que transmita o cliente e unha permanente disposición a adoptar cantas actuacións fosen precisas para corrixir posibles de?ciencias o errores e para introducir as melloras pertinentes na actividade profesional.

b) Compromiso coa calidade.
En consonancia co anterior compromiso, a prestación de servizos profesionais de LucusLex Abogados estará presidida polos máis elevados niveis de calidade, ao obxecto de que o cliente obteña, en todo momento, a solución máis axeitada e e?caz no asunto encomendado.
Esta esixencia de calidade require que todos os profesionais do Despacho presten a máxima atención á formación permanente no ámbito das súas respectivas especialidades, tanto no plano estritamente persoal, como no de a supervisión axeitada de aqueles compañeiros que, con menor experiencia profesional, colaboren con eles, xa sexa de maneira habitual ou na realización dun encargo profesional concreto.
Así mesmo, este compromiso coa calidade implica poñer sempre a disposición do cliente e de todos os profesionais do Despacho os instrumentos tecnolóxicos máis avanzados, que fagan posible unha comunicación ?uida e que faciliten a prestación más áxil e e?caz dos servizos solicitados.

c) Compromiso co Despacho e os seus profesionais.
Todos os profesionais de LucusLex Abogados recoñecen o valor do Despacho como institución colectiva, tanto na súa vertente interna, como na de relación co cliente e de prestación de servizos profesionais ao mesmo.
No ámbito interno, este compromiso implica e esixe:
– Compartir o coñecemento e a experiencia profesional cos compañeiros do Despacho, con xenerosidade e no interese de todos.
– Evitar competencias internas entre os profesionais de LucusLex Abogados, antepoñendo en todo momento os intereses do Despacho, como colectivo, aos particulares de cada profesional.
– Habilitar as canles axeitadas de comunicación, a ?n de facilitar o acceso á formación dos máis novos ou os que menos tempo leven no despacho, a relación ?uida cos outros compañeiros e a avaliación ponderada e xusta dos méritos profesionais de todos eles.
No ámbito externo, este valor implica e esixe:
– A capacidade de realizar e coordinar o traballo en equipo de xeito harmonioso e proporcionado.
– A necesidade de ofrecer ao cliente un servizo integral e, ao mesmo tempo, moi especializado, recorrendo para isto aos profesionais que teñan a debida preparación e experiencia no tipo de asunto que encomende o cliente en cada ocasión.
– A actuación leal, obxectiva e ponderada na análise e resolución das posibles situacións de con?ito de interese que poidan aparecer, así como na aceptación ou denegación, no seu caso, de novos asuntos, todo dende a perspectiva conxunta de Despacho, con observancia estrita das normas deontolóxicas e no mellor interese do cliente.

d) Compromiso de actuación ética.
A actividade profesional de LucusLex Abogados está dirixida de forma moi importante ao asesoramento de empresas e, así como é esixible unha conduta íntegra no mundo dos negocios, o Despacho está ?rmemente comprometido coa actuación ética na prestación dos seus servizos de asesoramento legal.
Por isto, os profesionais de LucusLex Abogados non só teñen que actuar, no desenvolvemento do seu traballo, con estrito cumprimento da legalidade, senón que, en todo caso, deberán absterse de realizar calquera actuación ou asesoramento que, aínda respectando dita legalidade, puidera considerarse reprobable ou cuestionable dende unha perspectiva meramente ética ou deontolóxica.
Todos os profesionais do Despacho asumen o compromiso de adoptar as medidas necesarias para detectar e corrixir calquera actuación contraria a esta norma de conduta.

Principios

O profesionais de LucusLex Abogados poñerán especial celo na observancia dos que se sinalan a continuación.

a) Integridade
LucusLex Abogados susténtase na estrita e continua observancia de condutas xustas, razoables e honradas por parte dos seus profesionais, tanto no exercicio da profesión como no ámbito da actuación persoal. Non caben nin o engano nin a vantaxe inxusta.
As opinións deben ser expresadas con claridade, respectando calquera outra non coincidente. O consello profesional debe basearse non só no coñecemento técnico, senón tamén no bo xuízo e prudencia do profesional que o emita.
LucusLex Abogados aspira, a través desta liña de conduta, a merecer como Firma a plena con?anza dos seus clientes, dos compañeiros de profesión e, en de?nitiva, da sociedade na que se integra.

b) Lealdade
En tanto que membros do Despacho, todos os seus profesionais vincúlanse ao mesmo e entre si a través do exercicio compartido da profesión. O principio de lealdade preside o conxunto de relacións, dereitos e obrigas recíprocos, sobre o que LucusLex Abogados constrúe a súa identidade como Firma. Cara ao exterior, a principal expresión deste principio constitúeo a preeminencia dos lexítimos intereses do cliente sobre calquera outro obxectivo. Dende a perspectiva interna, a franqueza, a solidariedade, o compañeirismo e o respecto mutuo son os piares básicos sobre os que se basean as relacións entre os profesionais do Despacho. c) Independencia
A independencia constitúe o principio básico do dereito efectivo de defensa do cliente e da calidade do asesoramento profesional, á vez que unha esixencia deontolóxica de carácter esencial.
Só en situación de total independencia estase en disposición de orientar plenamente, en bene?cio do cliente, a capacidade profesional, todo sen prexuízo da necesaria coordinación dunha opinión legal del Despacho en temas xurídicos complexos e ao obxecto de evitar discrepancias que poidan confundir ao cliente.
En congruencia co exposto, todos os profesionais do Despacho absteranse de participar en asuntos nos que, de forma directa ou indirecta, poidan verse afectados os seus intereses persoais, familiares ou de persoas pertencentes ao seu círculo de amizades íntimas. Así mesmo, e no ámbito institucional, o Despacho escusará a súa participación en calquera asunto que leve a un con?ito ou colisión de intereses con outro xa aceptado.
Os profesionais de LucusLex Abogados aplicarán e seguirán, sen excepción, os procedementos establecidos polo Despacho que permitan analizar a situación de independencia antes de proceder á aceptación dun novo encargo ou asunto profesional.

d) Dignidade e Respecto
O comportamento dos profesionais do Despacho cos clientes, contrarios, Tribunais, Administración e terceiros en xeral, deberá estar presidido pola honradez, a rectitude, a lealdade e a dilixencia, facendo así honor ao nome de LucusLex Abogados e a súa imaxe pública como institución. Do mesmo xeito, o comportamento cos compañeiros de profesión, xa de dentro ou de fóra do Despacho, deberá estar sempre guiado polo compañeirismo e o respecto, evitando con?itos innecesarios no lexítimo dereito de defensa do cliente e procurando harmonía e cordialidade cos compañeiros de outros despachos competidores. e) Segreto Profesional

O segredo e a con?dencialidade son, ao tempo que dereitos, deberes inalienables dos profesionais de LucusLex Abogados, e alcanzan a todos os feitos ou noticias que coñezan por razón de calquera das modalidades da súa actuación profesional. Este deber comprende tanto aos asuntos nos que interveña cada profesional como aos do resto dos profesionais do Despacho, os que deberán facer respectar este principio deontolóxico a todo o persoal do mesmo que colabore na actividade profesional.
En definitiva, comprometémonos a realizar un asesoramento xurídico da maior calidade técnica, orientada ao negocio, pero sempre baseándonos na ética e no exercicio responsable da profesión.

INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.

Calquera incumprimento dos principios recollidos no presente código ético levará aparellada a oportuna sanción no ámbito laboral, previa a instrución do oportuno expediente contraditorio, si é o caso dada a entidade do incumprimento, no que o traballador poida defender os seus dereitos.
Co fin de garantir a posibilidade de que membros do Despacho ou terceiros relacionados co mesmo, poñan en coñecemento do órgano de administración a posible infracción dos principios recollidos neste Código, ou de calquera outra norma, LucusLex Abogados, poñerá a disposición dos mesmos un “Canal ético” a través do que se poñerán comunicar ditos feitos de forma confidencial.
Dito canal terá un acceso directo na páxina web do Despacho. Garantirase non só a confidencialidade da denuncia senón tamén a oportuna e dilixente tramitación da mesma, informando ao denunciante do estado da súa denuncia ata a súa completa resolución.