Política de Calidade

Misión

A nosa misión é proporcionar aos nosos clientes un eficiente asesoramento legal e xurídico cos máis altos estándares internacionais de ética e calidade, entendendo as necesidades do seu negocio e brindando solucións efectivas, prácticas e inmediatas, adecuadas ao entorno cambiante, a través da innovación tecnolóxica e a formación continua, experiencia adquirida e o traballo en equipo.

Visión

Situarnos no mercado local como un despacho socialmente responsable, líder no asesoramento xurídico e en permanente crecemento, que se identifique por proporcionar aos seus clientes, transparencia e responsabilidade na busca continua da excelencia empresarial, apostando sempre polo I+D+I, a formación permanente e de calidade e un desenvolvemento sostible. A medio prazo ser un despacho de referencia na nosa Comunidade Autónoma.

Valores

Os valores que inspiran a LUCUS LEX concrétanse, de xeito máis detallado, nos seguintes:

 • Excelencia no servizo ao cliente.
 • Compromiso coa calidade e a transparencia.
 • Ética profesional.
 • Actualización e formación permanente.
 • Traballo en equipo.
 • Responsabilidade social e Innovación.

Política de Calidade

LUCUS LEX é un despacho que aposta dende os seus inicios por un servizo integral aos seus clientes, fundamentalmente empresas, entendendo o asesoramento xurídico como unha parte máis da xestión das empresas e organizacións.

Pretendemos colocarnos á vangarda entendendo o asesoramento como algo de carácter preventivo, é dicir, como unha actividade que debe producirse antes e durante a toma de decisións e non no momento no que xurde o problema.

Distinguímonos por unha intensa vocación por revitalizar, actualizar e renovar a concepción dos servizos xurídicos actuando dende a óptica da prevención e baseándonos nos nosos valores e nun coñecemento profundo e contrastable da realidade xurídica e socioeconómica.

Para poñer de manifesto a calidade na xestión da empresa, LUCUS LEX ven de implantar un Sistema de Calidade baseándose nos requisitos da Norma UNE-EN ISO 9001:2015. A filosofía desta norma reflíctese nos seguintes puntos:

 • Satisfacer tanto os requisitos e necesidades dos seus clientes, como os legais e regulamentarios aplicables á organización, polo que a Xerencia se compromete a facilitar todos os recursos que sexan necesarios para alcanzar os obxectivos da nosa Política de Calidade, e require a aplicación efectiva destes principios tanto por parte da empresa, como dos provedores e clientes.
 • Entender a Calidade como un plan de mellora continua tanto do servizo aos nosos clientes como da eficacia do Sistema de Xestión da Calidade, no que previr os erros sexa un aspecto fundamental.
 • Ser consciente de que a Calidade e a súa su mellora é responsabilidade de todos os integrantes da empresa, polo que se require a participación e colaboración de todos, xa que é imprescindible ter en conta a motivación, formación e comunicación, para manter o estándar de excelencia que nos ten caracterizado.

Ademais dos requisitos implantados pola norma LUCUS LEX ten como piares fundamentais principios tales como:

 • Integridade e lealdade.
 • Independencia.
 • Dignidade e Respecto.
 • Secreto Profesional.
 • Transparencia.
 • Comportamento Ético.
 • Respecto aos intereses das partes interesadas.

Esta Política de Calidade é o marco de referencia para desenvolver estes principios e para establecer os obxectivos de calidade que nos permitan a mellora continua dos nosos procesos e do propio Sistema de Xestión da Calidade. A Dirección do Servizo responsabilízase de que sexa comunicada e entendida por toda a organización e o seu cumprimento, así como a súa revisión periódica para axeitala á regulamentación e ás peticións de todas as partes implicadas, facilitando para elo os recursos necesarios.