Dereito Bancario

leer mais

Dereito Civil

leer mais

Dereito Penal

leer mais

Dereito Mercantil

leer mais

Dereito Laboral

leer mais

Dereito Administrativo

leer mais

Dereito da Circulaci�n

leer mais

Dereito Fiscal e Tributario

leer mais

Comercio internacional

leer mais

Dereito Ambiental, Augas e Mineria

leer mais

Concursos Mercant�s e reestruccturaci�ns

leer mais

Formaci�n interna para empresas

leer mais

�Quen somos?

Lucus Lex Abogados � un despacho que aposta dende a s�a posta en marcha por un servizo integral aos seus clientes, fundamentalmente empresas, entendendo o asesoramento xur�dico como unha parte m�is da xesti�n das empresas e das organizaci�ns.
Toda a actividade da empresa dende a s�a creaci�n � produci�n, pasando pola xesti�n de persoal ou a xesti�n medioambiental, ten unha marcada dimensi�n xur�dica que na maior�a dos casos precisa dun acompa�amento por parte dun avogado aos xestores da empresa durante a toma de decisi�ns.
Lucus Lex Abogados pretende colocarse � vangarda entendendoo asesoramento como algo de car�cter preventivo, � dicir, como unha actividade que ten que producirse antes e durante a toma de decisi�nsenon no momento no que xurdeo problema. A funci�n dun asesor xur�dico non � resolver problemas, � evitalos.
Aspiramos a que o noso acompa�amento previo faga innecesaria a nosa presenza para resolver un problema posterior. Pero si a pesar de todo chega a producirse, o noso co�ecemento do proceso de toma de decisi�nsfar� m�is sinxela a defensa dos intereses do noso cliente.
Quizais en demasiadas ocasi�ns arrepent�monos de nonter l�do coa atenci�n debida unha cl�usula dun contrato, oulament�monos de nonter valorado ben o alcance dunha determinada decisi�n que, co paso do tempo, provocou efectos indesexables e imprevistos. Neses casos a�oramos a presenza dun avogado que nos tivese axudado non a ver m�is al�, pero s� a ver cousas distintas.
En Lucus Lex Abogados aspiramos a que os nosos clientes empresa integren o aspecto xur�dico na xesti�n diaria e, sobre todo, nas decisi�ns estrat�xicas que adopten.
A dimensi�n xur�dica na xesti�n empresarial debe ser tida en conta co mesmo peso que outras, aparentemente m�is importantes, como poden ser a dimensi�n financeira ou a xesti�n de recursos humanos.
Precisamente froito desa vocaci�n de servizo � empresa, e da dilatada experiencia dos nosos avogados xunto co co�ecemento dos diversos sectores e �reas de actividade, apostamos pola especializaci�n e a asistencia integral: queremos asesorar en todos os �mbitos do Dereito que se poidan presentar nunha empresa ou organizaci�n, dende o fiscal atao laboral, pasando polo civil esendescoidar aspectos como o dereito medioambiental ou de protecci�n de datos.
Pero esa asistencia integral queremos levala a cabo coa especializaci�n que se necesita e que os nosos clientes demandan e merecen.
As� como os nosos clientes venden ou producen produtos e servizos dispares, tam�n n�s pretendemos prestar un servizo especializado e a medida de cada cliente e de cada situaci�n. Neso consiste o noso compromiso co cliente.
Pero a atenci�n a determinados problemas que se poidan suscitar non s� v�n dende o campo xur�dico.
�s veces � necesario o concurso doutros profesionais de �mbitos distintos: economistas, enxe�eiros, m�dicos, arquitectos, ... Lucus Lex Abogados conta cunha ampla e preparada rede de colaboradores que poden prestar eses servizos complementarios para o suposto de que o cliente non te�a outros da s�a confianza.
Prestamos un servizo integral en toda Galicia as� como no resto do territorio nacional grazas a acordos de colaboraci�n con outros despachos, o que nos permite garantir cobertura nacional aos nosos clientes en calquera situaci�n.
A�nda que a nosa vocaci�n � eminentemente empresarial, non nos esquecemos dos particulares, asociaci�ns e outros grupos de interese, que atopar�n en Lucus Lex Abogados unha atenci�n personalizada e pr�xima como requiren a maior�a das situaci�ns nas que nos vemos na obriga de recorrer a un avogado.
Un avogado precisa co�ecementos t�cnicos, por suposto, pero tam�n proximidade, empat�a, compromiso, en definitiva �po�erse no lugar do cliente�.
Estamos seguros de que en Lucus Lex Abogados o cliente particular atopar� �o seu� avogado.

Membros de LucusLex Abogados

Abogado N� 1.850 del Ilustre Colegio de Abogados de Lugo.

email: adriannunez@lucuslexabogados.com

tel�fono 982242309

>mais informaci�n<

Abogado N� 1.422 del Ilustre Colegio de Abogados de Lugo

email:luislamas@lucuslexabogados.com

tel�fono: 982242309

>mais informaci�n<

Abogado N� 81.941 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

email: pablogallego@lucuslexabogados.com

tel�fono: 982242309

>mais informaci�n<

Abogado N� 2.049 del Ilustre Colegio de Abogados de Lugo

email: jesusrodriguez@lucuslexabogados.com

tel�fono: 982242309

>mais informaci�n<

Abogado 1634 del Ilustre Colegio de Abogados de Lugo

email: chelogallego@lucuslexabogados.com

teléfono: 982242309

más información