Servizos

• Abusos e malas prácticas bancarias: Vicio do consentimento con efectos de nulidade dos contratos:
     Participacións preferentes e Obrigacións Subordinadas.
     Cobertura de tipos de interese ou SWAPS.
     Cláusulas chan establecidas nas hipotecas.
     Bonos Autocancelables.
     Hipotecas Multidivisa.
     Reclamacións fronte á Empresa de Asesoramento Financeiro (EAFI) por nulidade dos contratos así como por incumprimento de contrato.
     Análise de existencia de cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios.

• Defensa execucións hipotecarias.

• Dación en pago.

• Renegociacion débeda.

• Dereito de familia.
    Separación.
    Divorcio e nulidade.
    Liquidación da Sociedade de Gananciais.
    Parellas de feito.
    Custodia.
    Non pagamento de pensións.
    Adopción e tutela.
    Incapacitacións.
    Declaración de ausencia e falecemento.

• Dereito hereditario e sucesorio:
       Testamentos.
       Declaración de herdeiros.
       Valoración do caudal hereditario.
       Partición de herdanzas e aspectos fiscais da herdanza.

• Dereito inmobiliario e rexistral:
       Propiedade horizontal.
       arrendamentos urbanos e rústicos.
       comunidades de propietarios.
       Contratos de compravenda.
       Opción de compra.
       Permuta.
       Obra.
       Outorgamiento de escrituras e asistencia a notarías no outorgamento de calquera tipo de contrato.
       Interditos.
       Reivindicatorias.
       Xestión de patrimonio.
       Créditos hipotecarios.

• Dereito de danos e responsabilidade civil contractual e extracontractual.

• Derecho foral galego:
       Arrendamentos rústicos e parzarías.
       Comunidades.
       Servidumes y serventías.
       Montes veciñais en man común.
       Concentración parceira e sucesións.

• Dereitos dos usuarios e consumidores:
       Tramitación de denuncias ante Oficinas de consumo.
       Demandas por incumprimintos de contratos.

• Dereito da edificación.

• Responsabilidad por productos defectuosos e vicios na construcción.

• Dereitos fundamentales:
       Tutela do dereito á honra, á intimidade e a propia imaxen.
       Acción de rectificación de feitos inexactos perxudiciais.

• Asistencia a todo tipo de de procedementos xudiciais civís:
       Procesos declarativos.
       Executivos.
       Especiais.

• Protección persoal das persoas con discapacidade:
       Constitución de patrimonio protexido.
       Autotutela.
    Incapacitación, ...

• Dereito de Sociedades
(constitución, redacción de estatutos, adquisición, fusións e asociacións de empresas, venda de empresas…)

• Redacción de todo tipo de documentos mercantís, asistencia a xuntas, actas, requirimentos, ditames, informes, ...

• Contratos mercantís

• Procedementos concursais e societarios

(situacións de insolvencia empresarial, quebra, suspensión de pagos) • Embargos de empresas

• Reclamación de cantidades

• Responsabilidade civil, patrimonial e de administradores

• Propiedade industrial: patentes, marcas, nomes de dominio

• Comercio minorista

• Dereito da competencia

• Dereito do transporte

• Propiedade Intelectual e novas tecnoloxías

• Delitos contra a saúde pública.

• Delitos contra a seguridade do tráfico.

• Delitos contra o patrimonio e contra a orde socioeconómica (furtos, roubos, estafas, apropiacións indebidas, alzamento de bens, insolvencias punibles, danos) .

• Delitos contra a Facenda pública e a Seguridade Social.

• Delitos informáticos.

• Violencia doméstica.

• Falsedades.

• Delitos contra os dereitos dos traballadores (imposición de condicións laborais prexudiciais, restrición dos dereitos laborais, tráfico ilegal de man de obra e inmigración clandestina, mobbing) .

• Delitos contra a intimidade e o dereito á propia imaxe.

• Delitos contra a honra.

• Delitos de intrusismo profesional.

• Delitos relativos á propiedade industrial, ao mercado e aos consumidores.

• Delitos societarios.

• Delitos medioambientais.

• Tramitación de Expedientes de Regulación de Emprego (ERE) .

• Convenios colectivos e pactos de empresa.

• Contratos de traballo en xeral.

• Estranxeiría.

• Tratamento específico do persoal de alta dirección.

• Conflitos colectivos.

• Conciliacións.

• Litixios laborais: despedimentos, expedientes de regulación de emprego, incapacidades, baixas laborais, reclamación de cantidades.

• Accidentes de traballo e Enfermidades Profesionais.

• Defensa ante inspeccións de traballo.

• Sancións de riscos laborais.

• Liquidación de débedas da Seguridade Social.

• Obtención de concesións, licenzas, e autorizacións ante as Administracións Públicas.

• Recursos administrativo e contencioso administrativo.

• Asesoramento específico en cuestións relativas a Tráfico (sancións, multas, permisos….).

• Estranxeiría (asesoramento e tramitación de permisos de residencia e traballo, reagrupacións familiares…).

• Expropiación forzosa.

• Responsabilidade patrimonial.

• Urbanismo (autorización e licenzas, parcelación e recalificación urbanística, proxectos de reparcelación, legalización de construcións, denuncias urbanísticas).

• Aspectos administrativos do transporte.

• Sector hostalaría (recursos ante denuncias por infracción de ordenanzas medioambientais, recursos ante inspeccións de turismo).

• Axudas públicas, sancións e responsabilidade patrimonial.

• Sancións.

• Permisos.

• Accidentes.

• Indemnizacións.

• Responsabilidade civil/penal.

• Planificación internacional
       Planificación fiscal internacional de inversións e implantaciónns:.
       Operación Corporativas.
       Adquisición de activos.
       Estructuras fiscalmente eficientes.
       Acompañamento en inversións.

• Contencioso Tributario:
       Defensa e representación en procedementos de xestión, recaudatorios, sancionadores e de inspección tributaria.
       Reclamacións ante órganos e tribunais administrativos ou contenciosos, nacionais e comunitarios.
       Expedientes de responsabilidade patrimonial da Administración.
       Procedmentos en materia tributaria de delito fiscal e contra a Seguridad Social.

• Planificación fiscal da empresa familiar:
       Estructuración e reestructuración do patrimonio familiar e planificación sucesoria.
       Protocolos Familiares.
       Constitución de sociedades holding, fundacións, ...
       Procesos de adquisición ou venda de Empresas Familiares.
       Profesionalización da empresa.

• Fusións, adquisicións e reestructuracións:
       Elaboración de auditorías tributarias (due diligence) en procesos de compra e venda.
       Minimización do impacto fiscal en operaciones de reestructuración.

• Tributos locales:
       Asesoramento en materia de impostos locais, tasas por utilización privativa e tasas por servizos.
       Inspeccións, reclamacións e impugnación de valoracións catastrais e de relatorios de valores..
       Prevención do Branqueo de Capitais.

• Precios de transferencia:
       Deseño e revisión de políticas de prezos de transferencia.
       Valoración de operacións.
       Operacións de reestruturación operativa e acordos de reparto de custos e contratos de servizos.
       Negociacións coa Administración de acordos previos de valoración.

• Planificación internacional.
       Asesoramento en contratación mercantil internacional.
       Revisión e redacción de contratos internacionais
       Compravenda internacional
       Contratos de axencia e distribución
       Reclamación internacional impagados.

• Inversións e implantación internacional
       Fiscalidade Internacional
       Implantación no extranxeiro
       Estruturas fiscais eficientes e asistencia xurídica nas obrigas tributarias e administrativas.
       Busca e estudo de mercados.
       Busca de vías de financiamento do proxecto: financiamento, adquisición, reestruturación/integración posterior á adquisición, mantemento do investimento e desinvestimento.

• Desprazamento internacional de traballadores.
       Deseño de políticas retributivas, aspectos fiscais e laborais.
       Xestión integral de expatriados e impatriados.

• Arbitraxes internacionais
       Representación e defensa en arbitraxes internacionais.

O Dereito Medioambiental cobra cada vez máis peso na xestión das empresas, sobre todo nas que se dedican á produción ou, como é obvio, nas que se dedican á extracción de recursos.
Por isto Lucus Lex Abogados pretende colaborar coas empresas na detección dos posibles problemas que poidan existir no exercicio da actividade dende o punto de vista medioambiental, axudando a previr os riscos ambientais e a mellorar a súaxestión.
Así levamos a cabo, entre outras, as seguintes actividades:
• Legalización de actividades e obtención de autorizacións de funcionamento (autorizacións ambientais integradas, avaliacións de impacto ambiental, ...)

• Defendemos en vía administrativa expedientes de carácter ambiental como chans contaminados, residuos, ...

• Defendemos en vía xudicial, xa sexa contencioso administrativa, civil ou penal, asuntos tales como sancións, peche de actividades, delitos contra os recursos naturais, restauración e reparación de danos ambientais.

• Asesoramento na tramitación de permisos, autorizaciónse concesións administrativas en materia de augas.

• Asesoramento a municipios e a entidades concesionarias en todo o relativo á xestión municipal do ciclo da auga: abastecemento e saneamento.

• Asesoramento a concellose a entidades concesionarias en todo o relativo áxestión municipal de residuos, dende a recollida ao tratamento.

• Asesoramento a concellos na redacción de Ordenanzas de carácter medioambiental.

• Tramitación de permisos de investigación e exploración, autorizacións e concesións de explotación.

• Pechee restauración de explotacións mineiras.

• Elaboración de auditorías legais de activos mineiros.

• Asesoramento na venda de dereitos mineiros.

• Defensa en procedementos civís, administrativos, contencioso administrativos e penais vinculados a cuestións mineiras e de ordenación do territorio.

• Asesoramos a clientes que se enfrontan a complicaciónsfinanceiras que requiren asesoría en materia de procedementos concursais e reestruturacións.

• Deseño e posta en marcha de estratexias en situacións de insolvencia..

• Apoio na renegociación con entidades financeiras..

• Liquidación de sociedades.

• Venda de activos..

• Negociacións con provedorese clientes.

Os aspectos legais afectan de xeito moi importante áxestión das organizacións. Por isto é importante poder contar cunha formación especializada eá medida de cada organización que permita aos órganos decisorios e técnicos estar ao tanto das obrigas legais que se incorporan nas actividades.

Esta formación ten que ser continua e áxil para dar resposta aos sucesivos cambios que se producen en diversos ámbitos, dende o penal ata o medioambiental.

Tamén ten que ser eficiente para que a empresa non se vexa afectada na súa actividade, poloque proponse unha formación na propia empresa (in company), na medida do posible, ou nas sedes das diversas asociacións de empresarios nas que están agrupados